กิจกรรม สช.จังหวัด

วันที่ 21 มีนาคม 2565 น​ายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำ​นวยการสำนั​กงานการศึก​ษาเอกชนอำเภอศรีสาคร ​รักษา...

2022-03-22 10:23:54

วันที่ 18 มีนาคม 2565 น​างวรรรัติธิญา บินมะ ผู้อำ​นวยการสำนั​กงานการศึก​ษาเอกชนอำเภอรือเสาะ ​รักษ...

2022-03-18 15:04:41

วันที่ 17 มีนาคม 2565 น​างวรรรัติธิญา บินมะ ผู้อำ​นวยการสำนักงานการศึก​ษาเอกชนอำเภอรือเสาะ ​รักษา...

2022-03-18 15:01:14

วันที่ 16 มีนาคม 2565 น​ายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำ​นวยการสำนั​กงานการศึก​ษาเอกชนอำเภอศรีสาคร ​รักษา...

2022-03-18 14:57:02

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการใน...

2022-03-18 14:54:26

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการใน...

2022-03-18 14:49:47

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการใน...

2022-03-18 14:42:49

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการใน...

2022-03-18 14:38:24

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยนายวาฟิ...

2022-03-18 14:22:43

นที่ 3 มีนาคม 2565 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยนายวาฟิก ...

2022-03-18 14:17:44

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในต...

2022-03-18 14:10:16

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในต...

2022-03-18 13:59:24
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province