ระบบรับส่งหนังสือ

กลุ่มอำนวยการ

 

 

ภาระหน้าที่

 

๑.  กลุ่มอำนวยการ

          ๑.๑  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

๑.  นางสาวอลิญา  มะรอเซะตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการทั่วไป มีภาระงานหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

   ภาระหน้าที่หลัก

          ๑.๑  ดำเนินการกำกับดูแลงานธุรการและงานสารบรรณ
          ๑.๒  ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการหนังสือภายใน ภายนอกทั้งหมด
          ๑.๓  รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
          ๑.๔  ออกเลขหนังสือส่ง
          ๑.๕  ลงรับ-ส่งหนังสือ
          ๑.๖  การจัดเก็บหนังสือ ระเบียบกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับทั่วไป
          ๑.๗  ควบคุม ดูแล การบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์
          ๑.๘  ควบคุม ดูแล การชำระค่าฝากส่งไปรษณีย์เป็นรายเดือน
          ๑.๙ ควบคุม ดูแลการลาของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
          ๑.๑๐วางเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสัญจรประจำเดือน
         ๑.๑๑  การทำลายหนังสือ

          ภาระหน้าที่รอง

          ๑.๑  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          ๑.๒  ประสานงานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
          ๑.๓  อำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อราชการ
          ๑.๔  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                   2. นางสาวเมธาพร  ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปปฎิบัติการ มีภาระงานหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้             

                   ภาระหน้าที่หลัก

                   ๒.๑  งานอาคารสถานที่
                   ๒.๒  งานจัดยานพาหนะ
                   ๒.๓  เสนอแฟ้มเข้าออก
                   ๒.๔  การจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติตามที่นัดหมาย
                   ๒.๕  การประชุมประจำเดือน/ประชุมพนักงานราชการในสช.จังหวัด
                   ๒.๖  คุมงบประเภทดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุเชื้อเพลิง
                   ๒.๗  ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นตามที่ ผอ.สช.มอบหมาย
                   ๒.๘  งานควบคุมภายใน
                   ๒.๙  มอบหมายงานในหน้าที่ราชการตามบัญชีมอบหมายงาน
                   ๒.๑๐  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                    ๓.  นางสาวนุสรอ  เทพลักษณ์  ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์  มีภาระงานหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  

                    ๓.๑  งานการสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร
                    ๓.๒  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน
                    ๓.๓  งานบริการข้อมูลข่าวสาร
                    ๓.๔  สรุปผลประชาสัมพันธ์รายงานสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                    ๓.๕  ตรวจสอบ สรุปเครือข่ายที่จะก่อประโยชน์หรือทำความเสียหายให้แก่หน่วยงาน
                    ๓.๖  อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ
                    ๓.๗  ติดตามข้อมูลข่าวสาร
                    ๓.๘  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
                    ๓.๙  ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
                    ๓.๑๐จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์
                    ๓.๑๑  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                 ๔. นางสาวชนิดา  กองสุวรรณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการทั่วไปและเลขานุการ  มีภาระงานหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

                      งานเลขานุการ

                  ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มและเสนอผู้บังคับบัญชาของกลุ่มวิชาการและอำนวยการ
                  ๒. ติดตามงานของของกลุ่มวิชาการและอำนวยการตามที่ได้รับมอบหมาย
                  ๓. ติดตามผู้บังคับบัญชาในการร่วมงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                  ๔. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และการปิด-เปิดคอมพิวเตอร์ บริเวณหลังโต๊ะเลขานุการ
                  ๕. รับผิดชอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม ร่วมเป็นเกียรติ เป็นประธานในสถานที่ต่าง ๆ พร้อมลงนัดหมาย
                ๖. จดบันทึกการประชุมและทำรายงานการประชุมกรณีประชุมย่อยกลุ่มวิชาการและอำนวยการ
                ๗. กำกับติดตามการรายงานผลการประชุมของบุคลากร กรณีไปประชุมแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
               ๘. วิชาการศึกษา และกลุ่มวิชาการอิสลามศึกษาและการศึกษานอกระบบ
               ๙.  ติดตามผู้บังคับบัญชาในการร่วมงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๑๐.  รับผิดชอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม ร่วมเป็นเกียรติ เป็นประธานในสถานที่ต่าง ๆ พร้อมลงนัดหมาย
              ๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                  ๕.นางสาวอิสมีฮัน   ตันหยงอุตง  ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการทั่วไปและเลขานุการ  มีภาระงานหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

                      งานเลขานุการ

                  ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มและเสนอผู้บังคับบัญชาของกลุ่มวิชาการและอำนวยการ
                  ๒. ติดตามงานของของกลุ่มวิชาการและอำนวยการตามที่ได้รับมอบหมาย
                  ๓. ติดตามผู้บังคับบัญชาในการร่วมงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                  ๔. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และการปิด-เปิดคอมพิวเตอร์ บริเวณหลังโต๊ะเลขานุการ
                  ๕. รับผิดชอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม ร่วมเป็นเกียรติ เป็นประธานในสถานที่ต่าง ๆ พร้อมลงนัดหมาย
                ๖. จดบันทึกการประชุมและทำรายงานการประชุมกรณีประชุมย่อยกลุ่มวิชาการและอำนวยการ
                ๗. กำกับติดตามการรายงานผลการประชุมของบุคลากร กรณีไปประชุมแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
               ๘. วิชาการศึกษา และกลุ่มวิชาการอิสลามศึกษาและการศึกษานอกระบบ
               ๙.  ติดตามผู้บังคับบัญชาในการร่วมงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๑๐.  รับผิดชอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม ร่วมเป็นเกียรติ เป็นประธานในสถานที่ต่าง ๆ พร้อมลงนัดหมาย
              ๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

                    ๑.  นายพายัพ  ตาละตาตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล   มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้                       

                   งานวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง

                  ๑. วิเคราะห์/จัดทำภารกิจ และแผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
                  ๒.  จัดทำข้อมูลตำแหน่งว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ๓.  การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ๔.  การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ๕.  การขอถือจ่ายเงินประจำตำแหน่ง/วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ๖.  ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
                  ๗.  ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ๘.  รายงาน/ตรวจสอบหลักฐานประวัติของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการล่วงหน้า ๒ งบประมาณ      
                  ๙.  ควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ๑๐.  การรักษาราชการแทน

                   ๒.  นางสาวอนิสา  ขุนพรหม ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีภาระงานและความรับผิดชอบ ดังนี้
                  งานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
                 ๑.  การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการ
                 ๒.  การบรรจุ แต่งตั้งและการลาออกของพนักงานราชการ
                 ๓.  การย้ายสับเปลี่ยนของพนักงาน
                 ๔.  การประกันสังคมของพนักงานราชการ
                 ๕.  การขอถือจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพ/ค่าเสี่ยงภัยของพนักงานราชการ
                 ๖.  ควบคุม ตรวจสอบ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของพนักงานราชการ
                 ๗.  การดำเนินการเกี่ยวกับ ก.พ.๗ แฟ้มประวัติ/สมุดประวัติของข้าราชการ  และรักษาข้อมูลของทางราชการเกี่ยวกับประวัติของข้าราชการ/พนักงานราชการในสังกัด
                 ๘.  การสำรวจคุณวุฒิของพนักงานราชการที่โรงเรียนต้องการ
                 ๙.  การขอช่วยราชการของพนักงานราชการในสังกัด
                 ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                   ๓.  นางสาวยุวดี  ผะกา  ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล  มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้     

                   งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
                 ๑.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานราชการ
                 ๒.  การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการและจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป
                 ๓.  การบันทึกผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด
                 ๔.  การสำรวจวันลาประจำปีงบประมาณของพนักงานราชการในสังกัด
                 ๕.  การขออนุญาตไปราชการต่างประเทศของข้าราชการและพนักงานราชการ
                 ๖.  การขออนุญาตลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ของข้าราชการและพนักงานราชการ
                 ๗.  วิเคราะห์ภารกิจและจัดทำแผนอัตรากำลังโครงสร้างของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
                 ๘.  จัดทำคำสั่งการมอบหมายงานให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
                ๙.  การขอพระราชทานเพลิงศพ
                ๑๐. การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
                ๑๑.  ดำเนินการเกี่ยวกับการของบประมาณของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
                ๑๒.  การออกหนังสือรับรองเงินเดือนของพนักงานราชการทั่วไปในสังกัด
                ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                    ๔.  นางสาวนาซีเราะห์เจะมามะ  ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคลมีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้                             

                     งานพัฒนาบุคลากร
                 ๑.  สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความจำเป็นในการฝึกอบรม
                 ๒.  จัดทำแผนงาน/โครงการและดำเนินการจัดอบรม ประชุม พัฒนาและประเมินผลการดำเนินการ
                 ๓.  ประสานและส่งเสริมการดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและพนักงานราชการ
                 ๔.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการฝึกอบรม
                 ๕.  งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ
                 ๖.  งานรางวัลพระราชทาน
                 ๗.  งานเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลา และการขอรับเงินรางวัลประจำปีของ
                 ๘.  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
                 ๙. การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน
                ๑๐. โครงการโรงเรียนพระราชดำริ
                ๑๑. วางเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสัญจรประจำเดือน
                ๑๒. ดำเนินการจัดประชุมสัญจรประจำเดือน
                ๑๓.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                    ๕.  นายศุภชัย  มณีกรอง ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นิติกร มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้    

                  งานวินัยและนิติการ
                ๑.  การให้คำปรึกษา แนะนำความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
               ๒.  การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และสืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการครูถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและดำเนินการสอบสวนวินัยในสังกัด
               ๓.  การเรียกให้ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
               ๔.  การเผยแพร่ตัวอย่างกรณีกระทำความผิด เพื่อป้องปรามการกระทำผิดวินัย
               ๕.  ประสานงานการฟ้องคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อัยการ ศาล เจ้าพนักงานตำรวจ
               ๖.  ประสานสถานีตำรวจเกี่ยวกับการตรวจพิมพ์ลานนิ้วมือของพนักงานราชการ
               ๗.  ให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและพนักงานราชการในสังกัดทราบแนวทางการฟ้องคดี การต่อสู้คดี รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ข้าราชการครูและพนักงานราชการกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา ถูกจับคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือถูกกระทำละเมิด  
              ๘.  งานสารบรรณของงานวินัยและนิติการ จัดทำทะเบียนส่ง จัดเก็บทะเบียนส่ง จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
              ๙.  สืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
             ๑๐.  งานเกี่ยวกับยาเสพติด
             ๑๑.  การขอพระราชทานเพลิงศพ
             ๑๒.  งานอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการพิเศษ

๕.  นางสาวสุธารัตน์  ยอดละเอียด  ตำแหน่ง

 

 

ดร. กอบภณ  แสงสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 

สถิติผู้เข้าใช้งาน

518534
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
135
208
805
516689
1947
4685
518534

Your IP: 54.234.228.78
Server Time: 2018-12-14 21:10:19

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง

ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000