วิสัยทัศน์ (VISION)      

“ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”


นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 

ดร. กอบภณ  แสงสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง

ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000