เป้าประสงค์ (GOAL)                                                                    

         1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ

         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

         3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (O-NET, I-NET, NT)

         4. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะในการเรียนรู้

         5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

         6. ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี สามารถจัดทำสื่อและนวัตกรรม

         7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

         8. ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะชีวิต มีส่วนร่วมสร้างสันติสุข และสร้างสมานฉันท์ตามแนวทางสันติวิธีบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม

         9. การบริหารจัดการการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน


นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 

ดร. กอบภณ  แสงสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง

ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000