ยุทธศาสตร์

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

         ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

         ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุข

         ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล

นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 

ดร. กอบภณ  แสงสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง

ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000