กลุ่มอำนวยการ

ภาระหน้าที่

 

๑.  กลุ่มอำนวยการ

          ๑.๑  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

๑.  นางสาวอลิญา  มะรอเซะตำแหน่ง  พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการทั่วไป มีภาระงานหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

   ภาระหน้าที่หลัก

          ๑.๑  ดำเนินการกำกับดูแลงานธุรการและงานสารบรรณ
          ๑.๒  ดำเนินการเกี่ยวกับธุรการหนังสือภายใน ภายนอกทั้งหมด
          ๑.๓  รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
          ๑.๔  ออกเลขหนังสือส่ง
          ๑.๕  ลงรับ-ส่งหนังสือ
          ๑.๖  การจัดเก็บหนังสือ ระเบียบกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับทั่วไป
          ๑.๗  ควบคุม ดูแล การบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์
          ๑.๘  ควบคุม ดูแล การชำระค่าฝากส่งไปรษณีย์เป็นรายเดือน
          ๑.๙ ควบคุม ดูแลการลาของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
          ๑.๑๐วางเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสัญจรประจำเดือน
         ๑.๑๑  การทำลายหนังสือ

          ภาระหน้าที่รอง

          ๑.๑  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          ๑.๒  ประสานงานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
          ๑.๓  อำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อราชการ
          ๑.๔  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

       2. นางสาวเมธาพร  ไชยรัตน์ ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ มีภาระงานหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้             

                   ภาระหน้าที่หลัก

                   ๒.๑  งานอาคารสถานที่
                   ๒.๒  งานจัดยานพาหนะ
                   ๒.๓  เสนอแฟ้มเข้าออก
                   ๒.๔  การจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติตามที่นัดหมาย
                   ๒.๕  การประชุมประจำเดือน/ประชุมพนักงานราชการในสช.จังหวัด
                   ๒.๖  คุมงบประเภทดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุเชื้อเพลิง
                   ๒.๗  ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นตามที่ ผอ.สช.มอบหมาย
                   ๒.๘  งานควบคุมภายใน
                   ๒.๙  มอบหมายงานในหน้าที่ราชการตามบัญชีมอบหมายงาน
                   ๒.๑๐  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                    ๓.  นางสาวนุสรอ  เทพลักษณ์  ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์  มีภาระงานหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  

                    ๓.๑  งานการสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร
                    ๓.๒  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน
                    ๓.๓  งานบริการข้อมูลข่าวสาร
                    ๓.๔  สรุปผลประชาสัมพันธ์รายงานสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                    ๓.๕  ตรวจสอบ สรุปเครือข่ายที่จะก่อประโยชน์หรือทำความเสียหายให้แก่หน่วยงาน
                    ๓.๖  อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ
                    ๓.๗  ติดตามข้อมูลข่าวสาร
                    ๓.๘  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
                    ๓.๙  ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
                    ๓.๑๐จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์
                    ๓.๑๑  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                 ๔. นางสาวชนิดา  กองสุวรรณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการทั่วไปและเลขานุการ  มีภาระงานหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

                      งานเลขานุการ

                  ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มและเสนอผู้บังคับบัญชาของกลุ่มวิชาการและอำนวยการ
                  ๒. ติดตามงานของของกลุ่มวิชาการและอำนวยการตามที่ได้รับมอบหมาย
                  ๓. ติดตามผู้บังคับบัญชาในการร่วมงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                  ๔. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และการปิด-เปิดคอมพิวเตอร์ บริเวณหลังโต๊ะเลขานุการ
                  ๕. รับผิดชอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม ร่วมเป็นเกียรติ เป็นประธานในสถานที่ต่าง ๆ พร้อมลงนัดหมาย
                ๖. จดบันทึกการประชุมและทำรายงานการประชุมกรณีประชุมย่อยกลุ่มวิชาการและอำนวยการ
                ๗. กำกับติดตามการรายงานผลการประชุมของบุคลากร กรณีไปประชุมแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
               ๘. วิชาการศึกษา และกลุ่มวิชาการอิสลามศึกษาและการศึกษานอกระบบ
               ๙.  ติดตามผู้บังคับบัญชาในการร่วมงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
               ๑๐.  รับผิดชอบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม ร่วมเป็นเกียรติ เป็นประธานในสถานที่ต่าง ๆ พร้อมลงนัดหมาย
              ๑๑.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                

นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 

ดร. กอบภณ  แสงสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง

ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000