งานการเงิน

 

 แบบฟอร์มต่าง

ภาระหน้าที่

.  ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

                ๑.๑  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ
                ๑.๒  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ
                ๑.๓  ตรวจสอบสารและเบิกจ่ายลูกหนี้เงินทดรองราชการ
                ๑.๔  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม ในระบบ GFMIS
                ๑.๕  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในระบบ GFMIS
                ๑.๖  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายโครงการอุดหนุนตาดีกา
                ๑.๗  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายโครงการสถาบันปอเนาะ
                ๑.๘ ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายโครงการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา มาตรา ๑๕(๒)
                ๑.๙ ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายโครงการอุดหนุนไทยเข้มแข็ง (SP๒)
                ๑.๑๐  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายโครงการจัดสอบมาตรฐาน (O-NET)
                ๑.๑๑ ตรวจสอบการเสนอแฟ้มงานในกลุ่มงานการเงิน
                ๑.๑๒ งานตัดจ่ายงบประมาณตามแผนงานและรายงานผล
                ๑.๑๓ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๒. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ  ปฎิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี มี

ภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้        

                 ๒.๑  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าตอบแทนและค่าบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

                 ๒.๒  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าตอบแทนโต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะครูและค่าบริหารจัดการสถานบันปอเนาะ

                 ๒.๓  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนา มาตรา ๑๕ (๑)

                 ๒.๔  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูและค่าบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา มาตรา ๑๕(๒)

                 ๒.๕  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูในการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน

                 ๒.๖  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

                 ๒.๗  วางเบิกในระบบGFMIS ขบ.๐๒ ค่าสาธารณูปโภค

                 ๒.๘  ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายโครงการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET)

                  ๒.๙  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. นางสาวธนัชชา  ถนอมสุขตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  ปฎิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้                       

                 ๓.๑  งานสวัสดิการของข้าราชการทุกประเภท                          

                 ๓.๒  งานสวัสดิการของผู้อำนวยการ,ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัด

                 ๓.๓  ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์และตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ๒๕๕๐

                 ๓.๔ ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพและเงินทดแทน

                 ๓.๕ จัดทำเอกสารประกอบเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

                 ๓.๖ จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินสวัสดิการ เพื่อสรุปและรายงานสถานะทางการเงิน ในแต่ละเดือน

                 ๓.๗ วิเคราะห์และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

                 ๓.๘ การดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของบุคลากรในสังกัด

๔.นางสาวอาพิรานีเจะเลง ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป  ปฎิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี มีภาระงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบงานดังนี้

                   ๔.๑  จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ

                   ๔.๒  จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน กบข.

                   ๔.๓  จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

                    ๔.๔  คำนวณค่าจ้างและการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

                    ๔.๕  จัดทำสลิปเงินเดือนข้าราชการ/พนักงานราชการ

                    ๔.๖  จัดทำข้อมูลการนำส่งภาษีสรรพากร

                   ๔.๗  ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และวางเบิกผ่านระบบ GFMIS ระดับอำเภอและจังหวัด

                   ๔.๘  ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าซ่อมแซม และวางเบิกผ่านระบบ GFMIS ระดับอำเภอและจังหวัด

                   ๔.๙  ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน ระดับอำเภอและจังหวัด

                   ๔.๑๐  ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ระดับอำเภอและจังหวัด

                   ๔.๑๑  ตรวจสอบรายการหักชำระเงินกู้ ผ่านสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

                   ๔.๑๒  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. นางสาวเพชรรัตน์  แซ่ว่อง  ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป  ปฎิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

                    ๕.๑  ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ในระบบ PSIS ๘๑ โรงเรียน

                          - เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระบบ อุดหนุน ๑๐๐ %

                          - เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนสามัญการกุศลในระบบ อุดหนุน ๑๐๐ %

                          - เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระบบ อุดหนุน ๗๐ %

                          - เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนสามัญการกุศลในระบบ อุดหนุน ๗๐ %

                     ๕.๓  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือน อัตราร้อยละ ๕

                     ๕.๔  รวบรวมการจัดทำข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน

                     ๕.๕  จัดทำทะเบียนยอดเงินอุดหนุนรายบุคคลและจำนวนเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชน

                     ๕.๖  ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

                     ๕.๗  ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนม

                     ๕.๘  ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

                    ๕.๙ ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์

                    ๕.๑๐  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. นางสาวซีลาวาตี  มือรีติ  ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป  ปฎิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชีมีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบงานดังนี้

                    ๖.๑  การจัดทำบัญชีและบันทึกเงินในงบประมาณ

                    ๖.๒  การจัดทำบัญชีและบันทึกเงินนอกงบประมาณ

                    ๖.๓  การจัดทำรายงานทางบัญชีส่งสำนักงานคลังจังหวัด

                    ๖.๔  การจัดทำบัญชีสำนักงานการเบิกจ่ายเงิน ประจำวัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส  และ ปี เสนอผู้บังคับบัญชี

                    ๖.๕  รายงานการใช้จ่ายเงินเงินประมาณประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้ สำนักบริหาร  คณะกรรมการ     ส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

                    ๖.๖  รายงานข้อมูล

                    ๖.๗  รายงานข้อมูลทางบัญชีให้สำนักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

                     ๖.๘  ตรวจสอบและจัดทำการนำส่งรายได้แผ่นดิน   (ดอกเบี้ย,รายได้อื่น)

                      ๖.๙ ตรวจสอบและจัดทำการเบิกจ่าย เงินประกันสัญญา เงินฝากคลัง ในระบบ GFMIS (ขบ.๐๓)

                      ๖.๑๐ ตรวจสอบและจัดทำรายงานเงินทดรองราชการ จังหวัดและอำเภอ

                      ๖.๑๑  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. นางสาวผกา  นุเคราะห์ชล  ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการเงินและบัญชี มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

                       ๗.๑  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชนประจำเดือน

                       ๗.๒  ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบรับใบสำคัญรับเงิน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

                      ๗.๓  รายงานใบเสร็จรับเงิน และใบรับใบสำคัญ สิ้นปีงบประมาณ

                      ๗.๔  จัดทำการจ่ายเงิน (ขจ.๐๕) ในระบบ GFMIS ขอจ่ายโดยส่วนราชการ

                      ๗.๕  เขียนเช็คสั่งจ่าย และทะเบียนคุมเช็คเงินในงบประมาณ

                      ๗.๖  เขียนเช็คสั่งจ่าย และทะเบียนคุมเช็คเงินอุดหนุนต่างๆ

                     ๗.๗  จัดทำบัญชีเงินสดคงเหลือประวัน

                     ๗.๘  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ๙. นางสาวธนภรณ์  ยอดดี  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

                             ๙.๑ การดำเนินการจ้างเหมาและบริการ การเช่าทรัพย์สิน เพื่อใช้งานภายในสำนักงาน

                             ๙.๒ ตรวจสอบพัสดุ รายงานพัสดุประจำปี

                             ๙.๓. ประสานงานเกี่ยวกับความต้องการในการใช้วัสดุ

                             ๙.๔. ดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

                             ๙.๕. จัดเตรียมวัสดุสำนักงานให้เพียงพอตามที่หน่วยเบิกได้ส่งรายการขอเบิกเพื่อนำไปใช้ในสำนักงาน ประสานงานกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงยอดเงินและงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

                             ๙.๖. การจัดซื้อ/จ้าง ค่าวัสดุสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ

                            ๙.๗. การจัดซื้อ/จ้าง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

                            ๙.๘. การจัดซื้อ/จ้าง ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

                            ๙.๙. ตรวจสอบเอกสารและทำสัญญาในการจัดซื้อ/จัดจ้าง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ

                            ๙.๑๐. การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย

                            ๙.๑๑. ตรวจสอบการอนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบและงบประมาณสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ

                           ๙.๑๒. การดำเนินเอกสารสัญญา และข้อผูกพันต่าง ๆ ในการซื้อ/จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ

                          ๙.๙ การดำเนินการและจัดการ ด้านการตรวจรับพัสดุและการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง เช่า พัสดุสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ

                          ๙.๑๔. ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุที่ชำรุด และขอจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ

                         ๙.๑๕. การดำเนินการประสานงานเพื่อกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี และขยายการเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

                         ๙.๑๖. การตรวจสอบติดตามการอุดหนุนค่าก่อสร้างและโครงสร้างทางกายภาพโรงเรียนเอกชนสถาบันปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

                         ๙.๑๗.การจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ

                         ๙.๑๘. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐. นางสาวมาลินี สวนจันทร์ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการพัสดุ มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

                         ๑๐.๑. การตรวจครุภัณฑ์โรงเรียน

                         ๑๐.๒. การขอใช้ที่ราชพัสดุ

                         ๑๐.๓. การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษ

                        ๑๐.๔. การจัดซื้อ/จ้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

                        ๑๐.๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและที่ดิน

                        ๑๐.๖. การสร้าง PO (ใบสั่งซื้อ)สำนักงานการศึกษาเอกชนจัวหวัด

                       ๑๐.๗. การจัดการและบริการการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในส่วนที่รับผิดชอบ

                       ๑๐.๘. ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย

                       ๑๐.๙. การลงบัญชี ลงทะเบียน พัสดุ และรายงานขอเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย,ผู้รับจ้าง,ผู้เช่า ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                      ๑๐.๑๐. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. นางสาวณัฐกานต์  มีแต้ม ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการพัสดุมีภาระงานหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

                       ๑๑.๑  การสร้าง PO (ใบสั่งซื้อ) สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

                       ๑๑.๒ การซ่อมรถยนต์หรือพัสดุอื่น ๆ ในส่วนที่รับผิดชอบ

                       ๑๑.๓ การจัดการบริการให้ยืมครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ

                       ๑๑.๔  การควบคุมดูแล การเบิกจ่ายพัสดุ และการจัดการด้านเอกสารการรับ - จ่ายพัสดุ

                       ๑๑.๕  การดำเนินการและจัดการพัสดุที่รับบริจาคต่าง ๆ

                      ๑๑.๖  การดำเนินการรายงานความคลาดเคลื่อนไหว โอนย้าย ครุภัณฑ์

                      ๑๑.๗ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย

                      ๑๑.๘  การดำเนินการและประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่เปิดซองสอบซองราคาพิจารณาผลการประกวดราคา ตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้างเพื่อปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด

                      ๑๑.๙ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 

ดร. กอบภณ  แสงสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง

ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000