นายวีรพัฒน์  แจ้งศิริผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการทั่วไป รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดไว้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการ และบริหารจัดการ ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานทุกกลุ่ม  ดังนี้

                   ๑.  กลุ่มอำนวยการ
                   ๒.  กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
                   ๓.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                   ๔.  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                   นางจีรวรรณ  แซ่หลี  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้

                      ๑.  ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาของกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย คำสั่ง โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ของงานที่จะเกิดขึ้นต่อ  การจัดการศึกษาเป็นสำคัญ

                      ๒.  จัดระบบการบริหารองค์กร ประสานงาน สนับสนุน บริการข้อมูลข่าวสาร อุปกรณ์และทรัพยากรให้กลุ่มงาน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                      ๓.  วิเคราะห์โครงการสร้างการบริหารงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และประเมินผล สรุปปัญหา

                      ๔.  จัดระบบการทำงาน มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการในกลุ่มอำนวยการ

                      ๕.  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเข้า , หนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

                      6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                   นางจินตนา  ศรีสืบ  ตำแหน่งครู โรงเรียนนราวิทย์ช่วยราชการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ มีหน้าที่ และรับผิดชอบงาน  ดังนี้

                      ๑.  ควบคุม กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาของกลุ่มงานให้เป็นไป  ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย คำสั่ง โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ของงานที่จะเกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษาเป็นสำคัญ

                      ๒.  จัดระบบการบริหารองค์กร ประสานงาน สนับสนุน บริการข้อมูลข่าวสาร อุปกรณ์และทรัพยากรให้กลุ่มงาน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                      ๓.  วิเคราะห์โครงการสร้างการบริหารงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และประเมินผล สรุปปัญหา

                      ๔.  จัดระบบการทำงาน มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานราชการในกลุ่มงาน

                      ๕.  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

                      ๖.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 

ดร. กอบภณ  แสงสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง

ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000