กลุ่มงานบุคลากร

 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

                    ๑.  นายพายัพ  ตาละตาตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล   มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้                       

                   งานวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง

                  ๑. วิเคราะห์/จัดทำภารกิจ และแผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
                  ๒.  จัดทำข้อมูลตำแหน่งว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ๓.  การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ๔.  การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ๕.  การขอถือจ่ายเงินประจำตำแหน่ง/วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ๖.  ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
                  ๗.  ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ๘.  รายงาน/ตรวจสอบหลักฐานประวัติของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการล่วงหน้า ๒ งบประมาณ       
                  ๙.  ควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  ๑๐.  การรักษาราชการแทน

           2.  นางสาวยุวดี  ผะกา  ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล  มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้     

                   งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
                 ๑.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานราชการ
                 ๒.  การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการและจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป
                 ๓.  การบันทึกผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด
                 ๔.  การสำรวจวันลาประจำปีงบประมาณของพนักงานราชการในสังกัด
                 ๕.  การขออนุญาตไปราชการต่างประเทศของข้าราชการและพนักงานราชการ
                 ๖.  การขออนุญาตลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ของข้าราชการและพนักงานราชการ
                 ๗.  วิเคราะห์ภารกิจและจัดทำแผนอัตรากำลังโครงสร้างของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
                 ๘.  จัดทำคำสั่งการมอบหมายงานให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
                ๙.  การขอพระราชทานเพลิงศพ
                ๑๐. การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
                ๑๑.  ดำเนินการเกี่ยวกับการของบประมาณของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
                ๑๒.  การออกหนังสือรับรองเงินเดือนของพนักงานราชการทั่วไปในสังกัด
                ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                    3.  นางสาวสุธารัตน์ ยอดละเอียด  ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคลมีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้                             

                     งานพัฒนาบุคลากร
                 ๑.  สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความจำเป็นในการฝึกอบรม
                 ๒.  จัดทำแผนงาน/โครงการและดำเนินการจัดอบรม ประชุม พัฒนาและประเมินผลการดำเนินการ
                 ๓.  ประสานและส่งเสริมการดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาครูและพนักงานราชการ
                 ๔.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการฝึกอบรม
                 ๕.  งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ
                 ๖.  งานรางวัลพระราชทาน
                 ๗.  งานเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลา และการขอรับเงินรางวัลประจำปีของ
                 ๘.  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
                 ๙. การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน
                ๑๐. โครงการโรงเรียนพระราชดำริ
                ๑๑. วางเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสัญจรประจำเดือน
                ๑๒. ดำเนินการจัดประชุมสัญจรประจำเดือน
                ๑๓.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                    4.  นายศุภชัย  มณีกรอง ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นิติกร มีภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้    

                  งานวินัยและนิติการ
                ๑.  การให้คำปรึกษา แนะนำความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด
               ๒.  การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และสืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการครูถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและดำเนินการสอบสวนวินัยในสังกัด
               ๓.  การเรียกให้ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
               ๔.  การเผยแพร่ตัวอย่างกรณีกระทำความผิด เพื่อป้องปรามการกระทำผิดวินัย
               ๕.  ประสานงานการฟ้องคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อัยการ ศาล เจ้าพนักงานตำรวจ
               ๖.  ประสานสถานีตำรวจเกี่ยวกับการตรวจพิมพ์ลานนิ้วมือของพนักงานราชการ
               ๗.  ให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและพนักงานราชการในสังกัดทราบแนวทางการฟ้องคดี การต่อสู้คดี รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ข้าราชการครูและพนักงานราชการกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา ถูกจับคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือถูกกระทำละเมิด  
              ๘.  งานสารบรรณของงานวินัยและนิติการ จัดทำทะเบียนส่ง จัดเก็บทะเบียนส่ง จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
              ๙.  สืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
             ๑๐.  งานเกี่ยวกับยาเสพติด
             ๑๑.  การขอพระราชทานเพลิงศพ
             ๑๒.  งานอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการพิเศษ

นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

 

ดร. กอบภณ  แสงสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง

ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000