หน้าแรก >> กิจกรรม สช.อำเภอ >> สช.อำเภอเมืองนราธิวาส

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

: กิจกรรม สช.อำเภอ : opecmnara : 2023-02-02 15:00:16

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้คณะกรรมการตามคำสั่งฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจสอบการขอรับการอุดหนุน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) ณ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา และโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province