เป้าประสงค์ (GOAL)

      1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ
      2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
      3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (O-NET, I-NET, NT)
      4. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะในการเรียนรู้
      5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
      6. ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี สามารถจัดทำสื่อและนวัตกรรม
      7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
      8. ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะชีวิต มีส่วนร่วมสร้างสันติสุข และสร้างสมานฉันท์ตามแนวทางสันติวิธีบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม
      9. การบริหารจัดการการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province