ยุทธศาสตร์ (strategy)

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุข
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province