วิสัยทัศน์ (VISION)

      “ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”

  พันธกิจ (MISSION)

      1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความรู้คู่คุณธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
      2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ
      3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการ ขวัญ กำลังใจ
      4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
      5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล”
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province