หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

เอกสารประกอบการทำงาน คณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในโรงเรียนเอกชน

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-06-10 12:02:59 Share on Line

รวมเอกสารประกอบการทำงาน
คณะทำงานตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในโรงเรียนเอกชน

แบบฟอร์มสำหรับโรงเรียน 
1. แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

2. แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (กรมอนามัย)

3.แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (กรมอนามัย)

เอกสารแนะนำ

4. คลิปเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน รองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 โดย อธิบดีกรมอนามัย (แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร)

5. E-book คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สิ่งที่ส่งมาด้วย

6.หนังสือแจ้ง ศธจ./ผอ.สช.จังหวัด เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7. หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่โรงเรียนเอกชน

8. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

9. หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่โรงเรียนเอกชน

10. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙)

11. คำสั่ง ศบค เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)

12. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province