วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”

s ผู้เรียน หมายถึง นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับบริการจากโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ

s คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

s มาตรฐาน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

s คุณธรรม หมายถึง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน                   

s ศตวรรษที่ 21 หมายถึง การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่โดยเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร ความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

พันธกิจ (MISSION)  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความรู้คู่คุณธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ

3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการ ขวัญ กำลังใจ

4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล