หมวด
ค้นพบ 30 รายการ

พรบ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (ดู: 16 ครั้ง)

พรบ.การบริหารองค์กรอิสลาม 2540 (ดู: 4 ครั้ง)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ดู: 7 ครั้ง)

พรบ.ควบคุมอาคาร 2552 (ดู: 11 ครั้ง)

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ดู: 7 ครั้ง)

พรบ.เงินเดืน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับ3) (ดู: 4 ครั้ง)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 2547 (ดู: 5 ครั้ง)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546 (ดู: 7 ครั้ง)

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู: 6 ครั้ง)

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ดู: 3 ครั้ง)

พรบ.สภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา 2546 (ดู: 6 ครั้ง)

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 2558 (ดู: 6 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู: 5 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ (ดู: 6 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ดู: 4 ครั้ง)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ดู: 7 ครั้ง)

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่๒) (ดู: 5 ครั้ง)

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก (ดู: 5 ครั้ง)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ดู: 7 ครั้ง)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ดู: 7 ครั้ง)