หมวด
ค้นพบ 32 รายการ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 (ดู: 323 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ดู: 2,865 ครั้ง)

พรบ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (ดู: 4,639 ครั้ง)

พรบ.การบริหารองค์กรอิสลาม 2540 (ดู: 4,563 ครั้ง)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ดู: 4,607 ครั้ง)

พรบ.ควบคุมอาคาร 2552 (ดู: 4,631 ครั้ง)

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ดู: 4,672 ครั้ง)

พรบ.เงินเดืน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับ3) (ดู: 4,699 ครั้ง)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 2547 (ดู: 4,661 ครั้ง)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546 (ดู: 4,647 ครั้ง)

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู: 5,033 ครั้ง)

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ดู: 4,923 ครั้ง)

พรบ.สภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา 2546 (ดู: 5,275 ครั้ง)

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 2558 (ดู: 5,265 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู: 5,286 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ (ดู: 5,387 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ดู: 5,267 ครั้ง)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ดู: 5,427 ครั้ง)

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่๒) (ดู: 5,325 ครั้ง)

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก (ดู: 5,359 ครั้ง)