หมวด
ค้นพบ 30 รายการ

พรบ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (ดู: 2,100 ครั้ง)

พรบ.การบริหารองค์กรอิสลาม 2540 (ดู: 2,122 ครั้ง)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ดู: 2,133 ครั้ง)

พรบ.ควบคุมอาคาร 2552 (ดู: 2,144 ครั้ง)

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ดู: 2,138 ครั้ง)

พรบ.เงินเดืน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับ3) (ดู: 2,151 ครั้ง)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 2547 (ดู: 2,136 ครั้ง)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546 (ดู: 2,139 ครั้ง)

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู: 2,133 ครั้ง)

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ดู: 2,132 ครั้ง)

พรบ.สภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา 2546 (ดู: 2,135 ครั้ง)

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 2558 (ดู: 2,137 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู: 2,131 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ (ดู: 2,071 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ดู: 2,073 ครั้ง)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ดู: 2,082 ครั้ง)

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่๒) (ดู: 2,111 ครั้ง)

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก (ดู: 2,141 ครั้ง)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ดู: 2,145 ครั้ง)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ดู: 2,142 ครั้ง)