หมวด
ค้นพบ 31 รายการ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ดู: 605 ครั้ง)

พรบ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (ดู: 2,830 ครั้ง)

พรบ.การบริหารองค์กรอิสลาม 2540 (ดู: 2,758 ครั้ง)

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ดู: 2,802 ครั้ง)

พรบ.ควบคุมอาคาร 2552 (ดู: 2,826 ครั้ง)

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ดู: 2,865 ครั้ง)

พรบ.เงินเดืน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับ3) (ดู: 2,889 ครั้ง)

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 2547 (ดู: 2,853 ครั้ง)

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546 (ดู: 2,839 ครั้ง)

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู: 2,816 ครั้ง)

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ดู: 2,862 ครั้ง)

พรบ.สภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา 2546 (ดู: 2,874 ครั้ง)

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 2558 (ดู: 2,870 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู: 2,857 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ (ดู: 2,756 ครั้ง)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ดู: 2,798 ครั้ง)

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ดู: 2,810 ครั้ง)

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่๒) (ดู: 2,839 ครั้ง)

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก (ดู: 2,869 ครั้ง)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ดู: 2,871 ครั้ง)