หมวด
ค้นพบ 10 รายการ

กฎกระทรวง การชำระค่าปรับเป็นพินัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 (ดู: 591 ครั้ง)

กฎกระทรวง การแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหา พ.ศ. 2566 (ดู: 592 ครั้ง)

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 (ดู: 3,432 ครั้ง)

กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ดู: 4,222 ครั้ง)

กฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัวพนักงาน (ดู: 4,412 ครั้ง)

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู้บริหาร (ดู: 4,444 ครั้ง)

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2553 (ดู: 4,523 ครั้ง)

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป้นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ดู: 4,828 ครั้ง)

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป้นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2555 (ดู: 5,025 ครั้ง)

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555 (ดู: 5,066 ครั้ง)