หมวด
ค้นพบ 7 รายการ

กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ดู: 1,643 ครั้ง)

กฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัวพนักงาน (ดู: 1,816 ครั้ง)

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู้บริหาร (ดู: 1,802 ครั้ง)

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2553 (ดู: 1,846 ครั้ง)

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป้นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ดู: 2,046 ครั้ง)

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป้นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2555 (ดู: 2,067 ครั้ง)

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555 (ดู: 2,113 ครั้ง)