หมวด
ค้นพบ 26 รายการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2566 (ดู: 14 ครั้ง)

ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (1) (2) และการอุดหนุนเป็นค่าบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 (ดู: 2,816 ครั้ง)

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และค่าบริหารจัดการมัสยิด พ.ศ. 2555 (ดู: 2,818 ครั้ง)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 (ดู: 2,837 ครั้ง)

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. 2557 (ดู: 2,812 ครั้ง)

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ พ.ศ. 2556 (ดู: 2,803 ครั้ง)

ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (ดู: 2,804 ครั้ง)

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561 (ดู: 2,583 ครั้ง)

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับ วิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2564 (ดู: 2,485 ครั้ง)

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2564 (ดู: 2,581 ครั้ง)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2566 (ดู: 2,483 ครั้ง)

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552 (ดู: 2,479 ครั้ง)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางดำเนินงานเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 (ดู: 2,477 ครั้ง)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางดำเนินงานเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ดู: 2,486 ครั้ง)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางดำเนินงานเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ. 2563 (ดู: 2,480 ครั้ง)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยครูในโรงเรียนเอกชนในระบบ (ดู: 2,490 ครั้ง)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู: 3,577 ครั้ง)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ (ดู: 3,674 ครั้ง)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการในการขอยกเว้นการดำเนินการจัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ (ดู: 3,562 ครั้ง)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดทำตราสารจัดตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ (ดู: 3,589 ครั้ง)