เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (O-NET, I-NET, NT)

4. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะในการเรียนรู้

5. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

6. ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี สามารถจัดทำสื่อและนวัตกรรม

7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

8. ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะชีวิต มีส่วนร่วมสร้างสันติสุข และสร้างสมานฉันท์ตามแนวทางสันติวิธีบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม

9. การบริหารจัดการการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน