ประชาสัมพันธ์
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสยินดีต้อนรับทุกท่าน
ผู้บริหาร
สช.นราฯ
นายภิญญา รัตนวรชาติ
นายภิญญา รัตนวรชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ
นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
นางวรรณา บินอาสัน
นางวรรณา บินอาสัน
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารสช.นราฯ
บริการสช.นราฯ

สถิติ
รร.เอกชน
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 65
102
โรงเรียนในระบบ
74
สถาบันปอเนาะ
647
ศูนย์ ตาดีกา
4
โรงเรียนนอกระบบ
กิจกรรมกลุ่มงานสช.นราฯ