ผู้บริหาร
สช.นราฯ
นายภิญญา รัตนวรชาติ
นายภิญญา รัตนวรชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
นางวรรณา บินอาสัน
นางวรรณา บินอาสัน
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
นายรุสมาน นิเฮง
นายรุสมาน นิเฮง
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารสช.นราฯ
บริการสช.นราฯ

สถิติ
รร.เอกชน
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 65
102
โรงเรียนในระบบ
73
สถาบันปอเนาะ
647
ศูนย์ ตาดีกา
4
โรงเรียนนอกระบบ
กิจกรรมกลุ่มงานสช.นราฯ