กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550
3,172 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย