ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (1) (2) และการอุดหนุนเป็นค่าบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (2) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550
3,013 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย