ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557
2,782 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย