ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2556
2,794 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย