ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
24 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย