ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับ2) พ.ศ.2556
29 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย