หมวด
ค้นพบ 153 รายการ

คำสั่ง สช. ที่ 237/2560 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ และศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาต (ดู: 33 ครั้ง)

กฎกระทรวง การชำระค่าปรับเป็นพินัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 (ดู: 40 ครั้ง)

กฎกระทรวง การแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหา พ.ศ. 2566 (ดู: 31 ครั้ง)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2566 (ดู: 32 ครั้ง)

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 266/2566 เรื่อง กำหนดผู้เป็นหัวหน้าองค์คณะและองค์คณะพิจารณาปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (ดู: 29 ครั้ง)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2566 (ดู: 41 ครั้ง)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 (ดู: 29 ครั้ง)

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (ดู: 26 ครั้ง)

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นทุนเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ดู: 25 ครั้ง)

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2551 (ดู: 24 ครั้ง)

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 (ดู: 26 ครั้ง)

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับ2) พ.ศ.2556 (ดู: 30 ครั้ง)

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551 (ดู: 29 ครั้ง)

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การสอนแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย พ.ศ.2554 (ดู: 28 ครั้ง)

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 (ดู: 24 ครั้ง)

รวมระเบียบ ประกาศ แนวทาง และเอกสารทีเกียวข้องกับการดําเนินการเงินอุดหนุนพื้นฐาน 4 รายการ (ดู: 28 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ดู: 3,008 ครั้ง)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2544 (ดู: 2,832 ครั้ง)

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2556 (ดู: 2,795 ครั้ง)

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการระหว่างการควบคุมโรงเรียนในระบบ และเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2562 (ดู: 2,754 ครั้ง)