สช.นราธิวาส จัดประชุมพนักงานราชการครู โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
4 ม.ค. 66 เวลา 11:36 น. 18 ครั้ง
admin
ระบบ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมพนักงานราชการครู โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีการมอบนโยบายด้านการศึกษาเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เเละยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีพนักงานราชการครูในสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 47 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส