ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
20 ม.ค. 66 เวลา 10:58 น. 51 ครั้ง
สช.อ.เมืองนราธิวาส
ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายผะกรุรสี อาแว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจสอบการขอรับการอุดหนุน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565) ณ โรงเรียนโต๊ะดามียะห์ และโรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส