สช.อ.ศรีสาคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566
25 ม.ค. 66 เวลา 11:40 น. 5 ครั้ง
สช.อ.ศรีสาคร
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ปฏิบัติราชการแทนผอ.สช.อ.ศรีสาคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ สช.อ.ศรีสาคร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อลดปัญหาผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบ ณ ห้องประชุม สช.อ.ศรีสาคร โดยในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประธานชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอศรีสาคร ประธานชมรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) อำเภอศรีสาคร ข้าราชการ พนักงานราชการ สช.อ.ศรีสาคร เข้าร่วมประชุม