สช.อ.ศรีสาคร จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
25 ม.ค. 66 เวลา 14:59 น. 4 ครั้ง
สช.อ.ศรีสาคร
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ปฏิบัติราชการแทนผอ.สช.อ.ศรีสาคร ลงตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

--------------------------------------------------------------------

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์ และโรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดให้สูงขึ้น ใน 4 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนราธิวาส เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 รวมทั้งเป็นการเตรียมการความพร้อมในการสอบระดับชาติ (O-NET) ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่มีแนวคำถามที่ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ก่อนลงสนามทดสอบจริงในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จะถึงนี้ต่อไป