สช.อ.ศรีสาคร จัดประชุมคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2565
25 ม.ค. 66 เวลา 16:15 น. 5 ครั้ง
สช.อ.ศรีสาคร
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผอ.สช.อ.ยี่งอ ปฏิบัติราชการแทนผอ.สช.อ.ศรีสาคร เป็นประธานประชุมคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม สช.อ.ศรีสาคร เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)