ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565
30 ม.ค. 66 เวลา 16:19 น. 14 ครั้ง
สช.อ.เจาะไอร้อง
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายราชวัตร เด่นตุลาการ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย ระดับสนามสอบโรงเรียนบูกิตอิสลามียะห์ โรงเรียนอัลอิสลามียะห์ และโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม ตามแนวปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนด