ผอ.สช.จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในดารุลฮิกมะห์เกมส์ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนมุคตารีวิทยา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
6 ก.พ. 66 เวลา 14:30 น. 41 ครั้ง
นางสาวอามีเนาะ ดอเลาะ
นักศึกษาฝึกสหกิจ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญญา รัตนาวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานราธิวาส ประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในดารุลฮิกมะห์เกมส์ ครั้งที่ 19 ภายใต้สโลเเกน “รู้เเพ้ รู้ชนะ รู้อภัย “ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น 2) เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

จากนั้น ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน เเละให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เเละนักเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ร่วมกันวางแผนหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเอกชนให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนมุคตารีวิทยา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส