ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)
21 มี.ค. 66 เวลา 15:59 น. 225 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายภิญญา รัตนาวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ กิจกรรมที่ 1 อบรมแกนนำการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์)โดยมีนายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 

 

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายโครงการเป็นผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ จำนวนทั้งสิ้น 105 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น การให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการระบบงานเอกสารต่างๆโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เเละเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุสสาลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส