สช.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
19 เม.ย. 66 เวลา 11:56 น. 398 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โดยมีว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุมทางระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom meeting ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส