รอง.ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเครือข่ายจิตอาสา ผู้สอน(เจ๊ะฆู) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2566 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ
26 เม.ย. 66 เวลา 13:28 น. 399 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 26 เมษายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายจิตอาสา ผู้สอน(เจ๊ะฆู) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2566 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ โดยมีนายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะกล่าวรายงาน สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ จำนวนทั้งสิ้น 110 คน 

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาผู้สอนจิตอาสาให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะขั้นต้นด้านสุขภาพ มีบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในตนเอง พร้อมตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในครอบครัว ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น มีความรักท้องถิ่น สำนึกในความเป็นไทย ยินดีเสียสละเพื่อส่วนรวมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส