สช.นราธิวาส จัดโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายเเดนภาคใต้
22 พ.ค. 66 เวลา 15:05 น. 283 ครั้ง
นางสาวนุสรอ เทพลักษณ์
พนักงานประชาสีมพันธ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชาขเเดนภาคใต้ กิจกรรมทีี 2 เยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและปลูกฝังค่านิยม  ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 2 โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด    นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22- 23 พฤษภาคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเอกชนจังหวัดชายเเดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 168 คน ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา