นาย ภิญญา รัตนวรชาติ ผอ.สช.จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสํานึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
14 พ.ค. 67 เวลา 11:41 น. 17 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นาย ภิญญา รัตนวรชาติ ผอ.สช.จ.นราธิวาสเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสํานึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ในกิจกรรมย่อยที่ 3 "กิจกรรม ค่ายภาวะผู้นำ เสริมสร้างประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกัน ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

โครงการฯ ดังกล่าวมีกิจกรรม บรรยาย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถกเถียง ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสํานึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยการจัดกิจกรรมฯ ในรุ่นที่ 2 นี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนและครูจากโรงเรียนเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงวิทยากร บุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย