นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจความพร้อมขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ยื่นขอยกเลิกกิจการ"โรงเรียนรังผึ้ง")
15 พ.ค. 67 เวลา 14:31 น. 12 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจความพร้อมขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนรังผึ้ง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1 ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ยื่นขอยกเลิกกิจการโรงเรียน จากสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ตามคำสั่งที่ ๕๘๘/๒๕๖๗ ว่าด้วยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออณุญาติจัดตั้งโรงเรียน หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567