นายภิญญา รัตนวรชาติ ผอ.สช.จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กิจกรรมย่อยที่ 4
15 พ.ค. 67 เวลา 15:15 น. 22 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผอ.สช.จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กิจกรรมย่อยที่ 4 ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยโครงการฯ ดังกล่าว ทางสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ได้รับงบประมาณจัดสรรปี พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามและสัมมนา ศูนย์ฝึกอบรมการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) มีความรู้ด้านการนิเทศการสอน และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป