ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
12 เม.ย. 66 เวลา 09:57 น. 5,659 ครั้ง
สช.อ.เมืองนราธิวาส
ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6