สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเกษมทรัพย์ อำเภอสุไหงโกลก
29 มี.ค. 66 เวลา 17:23 น. 5,366 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเกษมทรัพย์ อำเภอสุไหงโกลก ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

- เด็กชายวีรวิทย์ หนูเกิด        ด้านคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 

- เด็กหญิงอชิรญา  ตรีพูลสุข  ด้านภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม 

- เด็กชายอัลลาฏีฟีย์  จานิ      ด้านภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม