บทความวิชาการ การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูระดับประถมศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยใช้รูปแบบ CIPPI
30 ก.ค. 66 เวลา 18:31 น. 151 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

บทความวิชาการการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูระดับประถมศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีโดยใช้รูปแบบ CIPPI