ฟรี!! อาหารกลางวันผู้เรียนตาดีกา
13 ส.ค. 66 เวลา 22:14 น. 3,533 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

โครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ให้ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กที่เข้ารับการศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานตามหลักศาสนาเบื้องต้น