ร่วมเปิดฉากทัศน์ การศึกษาใหม่ พัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลง สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20 พ.ย. 66 เวลา 16:18 น. 2,002 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

???? โค้งสุดท้าย!!! ร่วมเปิดฉากทัศน์ การศึกษาใหม่ พัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลง สู่อนาคตที่ยั่งยืน" ????

✏️ร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็น"ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... " ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

????ระหว่างวันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบกลางทางกฎหมายได้ที่ : https://shorturl.at/zPU19

ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการพิจารณาเสนอร่างกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป✨????