ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
23 เม.ย. 67 เวลา 16:18 น. 585 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2565, ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ตามประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ยังไม่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อมาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพิ่มเติม และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ สมรรถณะเพิ่มเติม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567.ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านมา นั้น

         บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามประกาศฯ ดังแนบ