ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยวิธีคัดเลือก
7 พ.ค. 67 เวลา 15:31 น. 295 ครั้ง
นางสาวพรพิรา ดอเลาะ
พนักงานพัสดุ

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีคัดเลือก