ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
9 พ.ค. 67 เวลา 17:06 น. 383 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สามารถตรวจสอบรายชื่อผ่าน QR Code