โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 ก.ค. 66 เวลา 13:50 น. 3,477 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  นายภิญญา  รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวสารีนา ยีมาแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและนายเรวัฒน์  รินวงษ์ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำหรับครูผู้สอน) หลักสูตร Digital Information Management for Digital Education Era. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา